Trường THCS Nam Hà tổ chức tham gia thi trắc nghiệm trên internet lần 2 cuộc thi “ Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Bắt đầu từ ngày 05 đến ngày 25 tháng  năm 2021, trường THCS Nam Hà  tổ chức tham gia lần 2  thi trắc nghiệm trên internet cuộc thi “ Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

  Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 90-QĐ/TU, ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025Bắt đầu từ ngày 05 đến ngày 25 tháng  năm 2021, trường THCS Nam Hà  tổ chức tham gia lần 2  thi trắc nghiệm trên internet cuộc thi “ Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Thông qua đợt thi lần 2 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả chủ yếu, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tới đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Thông qua cuộc thi, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường có được nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nắm được phương hướng, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, đột phá giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo của tỉnh nhà.

Đồng thời qua cuộc thi cũng giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

http://thcsnamha.pgdtienhai.edu.vn/upload/38020/fck/files/LP%C4%90%20thi.jpg

 

Ngay sau khi cuộc thi lần thứ 2 được bắt đầu, nhà trường đã giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia cuộc thi đầy đủ, nghiêm túc./.

 

Bài viết liên quan