Trường TH Tây Giang với phong trào vẽ tranh tuyên truyền về đại dịch covid19.

HS trường Tiểu học Tây Giang tích cực vẽ tranh tuyên truyền về dịch covid19.

HS trường Tiểu học Tây Giang tích cực vẽ tranh tuyên truyền về dịch covid19.

Bài viết liên quan