17/02/20  Tin của trường  107
HS trường TH Tây Giang lao động vệ sinh đình làng  - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
 17/02/20  Tin của trường  106
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO​                                                                                                              TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY GIANG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc​       Số  05/TB-THTG  Tây Giang,  ngày 15 tháng 02 năm 2020  THÔNG ...
 17/02/20  Tin tức - Sự kiện  110
Năm 2019, trường Th Tây Giang chia tay cô giáo đã đến tuổi nghỉ hưu 
 07/11/18  Tin của trường  200
Hoạt động VSMT