Hiệu trưởng: Lương Ngọc Hà

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Thúy